Аллаховиот Пратеник, саллаллаху алејхи ве селем, и човековите права

Арапите пред пратеништвото на Мухаммед, саллаллаху алејхи ве селем, биле поделени во различни племиња се убивале меѓусебно и поробувале едни со други, тиранијата била закон кој владеел со овие племиња. Луѓето не беа еднакви во тој период, туку побогатите ги користеле сите права во потполност, а робовите немале никави права, бидејќи тие биле во посед на своите поседуватели.

Continue reading “Аллаховиот Пратеник, саллаллаху алејхи ве селем, и човековите права”