Права на животните во Исламот

Пратеникот, саллаллаху алејхи ве селем, ја подигнал знамета на убаво и благо постапување со животните и наредил убаво спрема нив да се постапува, да се хранат и да се напојуваат и да небидат оптеретени со она што тие не можат да го поднесат.

Continue reading “Права на животните во Исламот”