Правда во Исламот

Од универзалните вредности кон кои што тежнее човештвото е и правдата. Аллах Возвишениот го упатил Пратеникот , саллаллаху алејхи ве селем, кон тоа да ја сака правдата и да ја наредува. Возвишениот Аллах вели: „Аллах ви наредува праведно да постапувате.“(Ен Нахл, 90)

Continue reading “Правда во Исламот”

Како до доброволно покривање на вашата ќерка

Навистина убаво рекол некој во една арапска изрека: „На нас е да на своите деца од мали нозе им всадуваме добри идеи, бидејќи идејата со текот на времето станува желба, желбата со текот на времето станува дело, а делото со време станува навика која ќе му користи на нашето дете низ целиот негов живот
Continue reading “Како до доброволно покривање на вашата ќерка”

Како со Куран да се излечиме од депресија и стрес?!

Поедини сури од Куранот се посебно вредни и важни за учење во текот на период на анксиозност и депресија, бидејќи нивните пораки и значења можат да ги олеснат тешките психички состојби, со Аллахова помош…

Continue reading “Како со Куран да се излечиме од депресија и стрес?!”

Исламско банкарство- излез од секоја економска криза

Исламското банкарство претставува дел од исламската економија.

Continue reading “Исламско банкарство- излез од секоја економска криза”

Невидлива преграда

Средба на Атлантикот и Индискиот Океан …

Continue reading “Невидлива преграда”

Халал издршка

Севишниот Аллах кој што на најубав начин го има создадено човекот, му ги има обезбедено сите потребни материјали за издршка како и сета духовна храна. Во светата книга Куран  за тоа пишува :„Тој ви даде се што вие побаравте. Ако почнете да ги набројувате сите благодети на Аллах нема да можете да ги наброите сите.“ Ризкот –издршкатата е делот од сите благодети на овој свет а кој што му припаѓа на секој човек. Тоа е доброто кое му следува на секое живо суштество од страна на Аллах и гаранција за продолжување на нивниот материјален и духовен свет.

Continue reading “Халал издршка”

Човековиот развој и мисија на земјата

Човекот е заменик на земјата (калифа) на кој му е доверена чесната задача да ја насели земјата во согласност со божественото водство што му е дадено.

Continue reading “Човековиот развој и мисија на земјата”

Вистинското разбирање на ранохристијанскиот период

Раниот почеток на секоја светска религија предизвикува интерес и за истражувачите и за верниците. Тоа е причината зошто во денешно време може да забележиме многу истражувања за она што било во времето на Буда, Исус и Мухаммед.

Continue reading “Вистинското разбирање на ранохристијанскиот период”

Како да си ги поттикнеме длабоките мисли преку Куранот

Колку ние како верници размислуваме за Куранот, колку за него водиме сметка, колкав е удделот на Аллаховата Книга во нашите животи? Како го перцепираме Куранот? Дали само како извор на прописи и докази, или како нешто повеќе?

Continue reading “Како да си ги поттикнеме длабоките мисли преку Куранот”

Висинскиот ефект спомнат во Куранот

6:125 Оној кого Аллах сака да го упати – Тој срцето негово кон исламот го отвара (расположува), а оној кого сака во заблуда да го остави – Тој срцето негово го стегнува(тесно) и уморно го чини исто како да прави напор на небо да летне. Ете, така Аллах оние кои не веруваат без поддршка ги остава.

Continue reading “Висинскиот ефект спомнат во Куранот”

Слаби хадиси кои ни ги открил големиот учењак Ибн Тејмијје
Во името на Аллах, Милостивиот, Самилосен!

Шејху –Л- Ислам ибн Тејмијје бил запрашан за (Аллаховите) зборови кои се пренесуваат од Пратеникот с.а.в.с ., Ниту земјата и небото не може да  ги содржи, но може срцето на искрениот верник.”Tој одговорил: Славен нека е Аллах. Спомнато е од Израелќаните ( Хадисот е од еврејски извори) и за него не постои познат ланец кој води до Пратеникот с.а.в.с. Тој хадис значи дека Аллах Својата Љубов и знаење ја ставил во срцето на својот роб.

Continue reading “Слаби хадиси кои ни ги открил големиот учењак Ибн Тејмијје”

Институтот Таиба научно ги потврди предностите на лечењето против коронавирусот со Црно семе и природен мед

Со постојано проширување на ужасната пандемија на инфекција со КОВИД-19, глобално зголемување на бројот на пациенти со КОВИД-19 и контакти, прогресивно, растат и големи оптоварувања над можностите на Министерството за здраство. Земјите во развој и сиромашните земји може да се соочат со катастрофи на човештвото во следните неколку недели, освен ако не се спроведат итни и брзи мерки. Пратеникот а.с. и неговите совети за подобро здравје треба сериозно да се разгледаат од сите научни институции и да се применат во пракса.

Continue reading “Институтот Таиба научно ги потврди предностите на лечењето против коронавирусот со Црно семе и природен мед”

Кој вид на ѕвезда е споната во Куранот?

Пулсари се високо магнетизирани ротирачки неутронски ѕвезди кои емитуваат снопови од електромагнетна радијација. Видливите периоди на нивното пулсирање се движат од 1,4 милисекунди до 8,5 секунди. Радијацијата може да се забележи само кога снопот од емисија е насочен кон Земјата. Ова се нарекува ефект на светилник, па оттаму доаѓа и името на пулсарите. Бидејќи неутронските ѕвезди се многу густи објекти, периодот на ротација и интервалот меѓу две видливи пулсирања е постојан. За некои пулсари, прецизноста на пулсирањето е исто колку и прецизноста на атомски часовник.Аллах вели:„Ние најблиското небо со сјајни светилки го украсивме и ги направивме оган за гаѓање на шејтаните, за коишто подготвивме страдање во огнот.“(Ел Мулк, 5)Какви проектили пукаат ѕвездите?

Continue reading “Кој вид на ѕвезда е споната во Куранот?”

Намерата на исламот е да се сочува животот

Животот е најубава благодет и Божји дар кој лично Тој го создал и нам ни го подарил, со секаква можна убавина го украсил и со него не почестил, оживел, обскрбил и упатил. Животот е најголема чест која секое создание а посебно човекот може да ја има, па поради тоа тој е на цена кај секој свесен муслиман.

Continue reading “Намерата на исламот е да се сочува животот”