Исламска литература на македонски јазик

Куран со превод на македонски јазик

Водич за муслимански брак

Историја на ширење на исламот

Томас Арнолд

Куранот и Вселената

Во Куранот се третирани многу важни теми за кои се заинтересирани научниците, било да се работи за земски или за небесни феномени, или за прашањата што се однесуваат на човекот. За секоја од тие теми се дадени цитати од Куранот. Постојат голем број на цитати кои говорат за научни феномени и нивниот број е над илјада. Во книгава се извадени околу 300 цитати кои се однесуваат директно на создавањето на небото и земјата, но поради обемноста овде ќе бидат разгледани најбитните.
Освен цитати кои посебно го опишуваат создавањето, четириесетина други цитатиза астрономијата донесуваат прецизни податоци кои се комплетирани со овие податоци наведени овде.

Илустриран приказ на исламот