Телесни болести и нивно лечење

Ако би почнале да го споменуваме Куранот како лек за болестите на органите, нашиот говор во голема мера ќе се издолжи. Но, сепак ќе спомнеме некои примери. Постојат голем број на разни болести (психички и физички), на кои шејтанот има голем удел, поради своето арбитрарно и диктаторско однесување во нашиот крвотокот. Рекол Аллаховиот Пратеник, салаллаху алејхи ве селлем: „Навистина, шејтанот поминува низ синовите Адемови со кружење на крвта низ човечките вени, па задржете го шејтанот со глад(пост).“

Continue reading “Телесни болести и нивно лечење”

Цврстата намера

Кога срцето ќе се пробуди и ќе стекне бесирет(проницливост), ќе прогледа и ќе тргне со намера и искрена одлучност. Continue reading “Цврстата намера”

Предзнак на судниот ден: Давање селам само на познати

Аллах џ.ш. Го пропишал селамот како знак на внимание на човечност и специфични врски помеѓу луѓето. Continue reading “Предзнак на судниот ден: Давање селам само на познати”

Теухидул Есма вес сифат- верување во Аллаховите најубави имиња

Тев(у)хидул есма вес сифат накратко значи цврсто убедување дека на Аллах џ.ш. Му припаѓаат сите имиња и својства на совршенство и дека е далеку од сите својства на непотполност и дека тој со своите својства се одликува над сите суштества. Continue reading “Теухидул Есма вес сифат- верување во Аллаховите најубави имиња”

Аллах е високо над тоа да некој ја одбива Неговата наредба

Никој не може да ја одбие Неговата наредба и никој не може Неговата пресуда да ја одгоди и никој не може да Го надвладее. Continue reading “Аллах е високо над тоа да некој ја одбива Неговата наредба”

Хадисот кој поучува за минливоста на годините

Абдуллах ибн Омер р.а. вели дека Пратеникот а.с. пред крај на својот живот клањал еднаш со нив јација(вечерна молитва) и кога предал селам станал и кажал: Continue reading “Хадисот кој поучува за минливоста на годините”

Земјата ќе биде заменета со „друга“ Земја

Нека не мислат тие што се скржави во тоа што Аллах од изобилието Свое им го дава дека е тоа добро за нив! Не, тоа е лошо за нив! На Судниот ден ќе им биде замотано околу вратот тоа за што беа скржави! А на Аллах Му припаѓа наследството на небесата и на Земјата и Аллах е известен за тоа што го правите! (3/180) Continue reading “Земјата ќе биде заменета со „друга“ Земја”

Правото на живот во исламот

life

Нема сомнеж дека едно од најголемите права кои ги има еден човек е правото на живот и дека загрозувањето на ова право е едно од најголемите злодела кои сите луѓе ги осудуваат и ги сметаат за погубни. Continue reading “Правото на живот во исламот”

Астрологија- знаење за ѕвездите

th5YAJ1IZO

Знаењето за ѕвездите – Астрологија

Етимолошко значење: Инфинитив од глаголот неџ-џеме што значи ја научил науката за ѕвездите или верува во влијанието на ѕвездите. Continue reading “Астрологија- знаење за ѕвездите”

Курански рецепт за здрава исхрана

Др. Џемил Кудси Дувејк специјалист за исхрана, по потекло од Палестина, поаѓајќи од размислувањето дека во Куранот се наоѓа одговор на секое прашање открил потполно нов пристап на лекување, со земање на храна по Курански рецепт. Дувејк напишал поопширна енциклопедија под наслов „Исламски концепт на енергијата и исхраната” која се состои од 7.000 страници.
Continue reading “Курански рецепт за здрава исхрана”

Ел Хаваризми – зачетникот на алгебрата, алгоритмите и астрономијата

Тој е зачетник на современата математика, современите компјутерски науки и астрономија. Многу малку се знае дека тој го дал името на алгебрата, алгоритмите и развојот на синусот и косинусот, како и на арапските бројки клучни за денешните бројчани равенки и развој на целокупната модерна наука. Неговото име за тоа што го постигнал и ден денешен е во сенка и срамежливо се спомнува на научните симпозиуми. Претстојат години пред нас кога овој и други големци на исламската цивилизација ќе им бидат со златни букви врежувани на влез од секој универзитет.
Continue reading “Ел Хаваризми – зачетникот на алгебрата, алгоритмите и астрономијата”

Концептот на семејството во конфучијанството и исламот

Учењата и за конфучијанството и за исламот го потенцираат разбирањето и знаењето на одделните членови во дадена ситуација.

Continue reading “Концептот на семејството во конфучијанството и исламот”

Со постот до излекување на ракот


Во книгата „Рак, леукемија и други привидно неизлечиви болести,
излечиви по природен пат“, австријскиот лекар, 80-годишниот Р.
Бројс тврди дека ракот може да се излекува со помош на пост, по
пат на внатрешни сили коишто секој организам ги има во себе.

Continue reading “Со постот до излекување на ракот”

9 научни докази зошто Бог постои

Како што има луѓе што го негираат постоењето на Бог со научни докажувања така важи и обратното.

Continue reading “9 научни докази зошто Бог постои”

Пораката на Исламот


Бидејќи целосната покорност на човечката волја кон Бога ја претставува суштината на обожувањето, основната порака на Божествената религија, исламот, е обожување единствено на Бог и одбегнување на обожување на некоја личност, местО или нешто друго освен Бог.

Continue reading “Пораката на Исламот”