Човековиот развој и мисија на земјата

Човекот е заменик на земјата (калифа) на кој му е доверена чесната задача да ја насели земјата во согласност со божественото водство што му е дадено.

Continue reading “Човековиот развој и мисија на земјата”

Последните денови на Пратеникот Мухаммед а.с.

Последните денови на Аллаховиот Пратеник с.а.в.с.

Мухаммед саллаллаху алејхи ве селлем,најодбраниот пратеник…Најдобриот човек кој одеше по земјата…оној на кој му припаѓа шефаатот на Судниот ден…

Continue reading “Последните денови на Пратеникот Мухаммед а.с.”