Исламска литература на македонски јазик

Куран со превод на македонски јазик

Водич за муслимански брак

Историја на ширење на исламот

Томас Арнолд

Куранот и Вселената

Во Куранот се третирани многу важни теми за кои се заинтересирани научниците, било да се работи за земски или за небесни феномени, или за прашањата што се однесуваат на човекот. За секоја од тие теми се дадени цитати од Куранот. Постојат голем број на цитати кои говорат за научни феномени и нивниот број е над илјада. Во книгава се извадени околу 300 цитати кои се однесуваат директно на создавањето на небото и земјата, но поради обемноста овде ќе бидат разгледани најбитните.
Освен цитати кои посебно го опишуваат создавањето, четириесетина други цитатиза астрономијата донесуваат прецизни податоци кои се комплетирани со овие податоци наведени овде.

Илустриран приказ на исламот

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.