Мравката и нејзиниот пол се потенцирани во Куранот

и кога стигнаа до долината на мравките, една мравка рече: „О, мравки, влегувајте во живеалиштата свои за да не ве прегази Сулејман и војските негови, а тоа и да не го забележат!“ (Поглавје, Мравка,18)


Во цитираниот ајет спомната е женска мравка и тоа е, како што е во случајот со комарецот, пчелата и пајакот еден од големите феномени на Куранот. Мравјата колонија покажува сличности со заедничката пчела. Единствена задача на машката мравка е оплодување на младата кралица, која што потоа  брзо умира. Сите останати работи ги извршуваат мравките-работници, односно женките без сполни функции. Колиниите се значи како кошниците на пчелите, свет во кој доминира мајката и нејзината ќерка.

Ако замислиме дека за доаѓањето на Сулејмановата а.с. војска исвестил собирач на храна или дежурна мравка, тогаш тоа би требало да биде женка, мравка-работник. Ако пак замислиме дека известил најпривелигираниот, најодбраниот член од колонијалната каста, тогаш тоа би била кралицата, а таа е женка.

Се смета дека по главата на човекот има 10 милиони мравки. Тоа е доказ како на Аллах џ.ш. му е лесно да создаде; бројот, големината и дека не представува никаков проблем.  Помеѓу секоја врста на мравка присатна е одлична организација.

Мравка

Тие поседуваат совршени и различни одлики, од мравки кои како  кројачи, сечат листови, до пустински мравки и мравки сеачи,, кои работат во земјоделството. Заедничка страна на мравките и сите други живи суштества  е нивното сведочење на големината на Аллаховите суштествата и уметности.

Тоа е Аллаховото создавање; а покажете ми што, освен Него,      создале другите? Ништо! Многубошците се во вистинска заблуда.(31-Лукман,11)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.