Универзалнноста во Исламот

 

Како религија која е објавена на целото човештво, а не само на Арапите, исламот пропагира апсолутна толеранција и интернационализам собирајќи ги луѓето од сите раси, бои и нации.

Исламската култура опфаќа еден комплетен систем и комплетен начин на живеење. Низ својот однос спрема другите таа ги нагласува универзалните човекови вредности-интернационализам и толеранција.

Интернационализам

Исламскта култура работи кон бришење на разликите помеѓу потомството на Адам. Сите оние разлики кои оддамна па до ден денеска го делат човештвото. Поради оваа нејзина особеност и возидагање, учество земале Арапите и неарапите, бели и црни, богати и сирмашни, владари и поданци, муслимани, христијани, евреи и идолопоклоници. Поради тоа што обично ја нерекуваме арапска или исламска култура не е во спротивност со нејзиното кавалифицирање како интернационална култура. Таа има светски погледи и како таква е определена. Таа е отворена за сите човечки групации и никако не е забаракадирана или непријателси расположена према другите култури, како што е случај со затворената еврејска култура која постои на воздигање на само еден народ и една раса. Тоа довело до таму што го опишале Бог како Израелов Господ а израелскиот народ избран народ од Господ.

Исламската култура не е таква, иако е запишана воглавно на арапски јазик, и  иако се појавила со исламот. Всушност, исламот од првиот ден ја имал таа особина на интернационализам. Од самиот почеток ги повикувал луѓето О луѓе, а не О Арапи!. Повикувал кон Господ, Господарот на световите, а не Господарот само на муслиманите или само на Арапите. Од првиот ден пропагирал дека неговиот повик е од општ карактер, а не специјално наменет кон една група: и Ние те испративме како милост кон световите. (Куран – Ел Енбија 107).

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.