Белези на вистината

Белезите на вистината

Како да разбереме дека едно Откровение како Куранот е вистинско Аллахово слово? Вистиноста на едно божествено послание може најдобро да биде докажана, откако биде испитано според критериумите кои што можат да ја докажат неверноста на божјето послание како што следува:

  1. Разумни учења: откако Бог им дал на луѓето разум и расудување, наша должност е да ги исползуваме потполно и целисходно, за да моќеме да ја разликуваме вистината од лагата. Затоа вистинското и непроменето божјо Откровение треба да биде логично, да им се обраќа на луѓето и да може да биде разбрано умствено од сите праведни луѓе;
  2. Совршенство: имајќи предвид дека Бог е Соврпен, исто така треба и Неговото Откровение да биде соврпено и точно, без заблуди, пропусти, дополнувања или безбројни верзии. Со други зборови – беспрекорно – во таа смисла дека е без грешки како противречности и несоодветности;
  3. Никакви басни или суеверија: Вистинското Божјо Откровение не содржи басни или суеверија, кои шо го понижуваат достоинството на Бога или на човекот;
  4. Научно: бидејќи Бог е изворот на секое знаење, едно вистинско Откровение треба да е научно и да опстане, во секое време, пред предизвиците на науката;
  5. Претскажување: Бог го познава минатото, сегашноста и иднината. Оттука произлегува дека претскажувањата запишани во Неговите Книги се остваруваат, токму онака како што било претскажано од Него;
  6. Неимитирано од луѓето: Вистинитото Божјо Откровение е едно „живо“ чудо, една отворена книга, која што ги предизвикува луѓето да ја видат нејзината перфектност и да ја докажат.

И така, искористете ја можноста и прочитајте го Куранот, немате што да изгубите, дури и би можеле да спечалите сè!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.