Слобода на избор е загарантирана во исламот

Слободата на изборот е утврдена од самиот Куран:

 "Не постои присила во религијата". (2: 256) 

Животот и имотот на сите граѓани во исламска држава се сметаат за свети, без разлика дали едно лице е муслиман или не. Расизмот е неразбирлив за муслиманите, бидејќи Куранот зборува за човечка еднаквост со следниве термини:

О луѓе, Ние ве создадовме, навистина, од еден маж и од една жена, и Ние одредивме да бидете народи и племиња за да се запознавате. Најблагородниот кај Аллах, секако, е најбогобојазливиот. Аллах, навистина, е Зналец и Известен! (49-13)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.