Верување во Аллах

Верувањето во Аллах џ.ш. значи цврсто убедување дека Аллах џ.ш. е Господар, Владател и Создател на сè. Единствено Тој заслужува да му се чини ибадет(обожување) по пат на намаз, пост, дова, надеж,стравување, понизност и покорност. Тој Ги поседува сите особености на совршенство о е далеку од секаков недостаток.

Иман- верувањето во Аллах џ.ш. опфаќа три принципи:

  1. Верување дека само Аллах џ.ш. е Создател и Господар на сè(тевхидур-рубубије)
  2. Верување дека само Нему може да се чини ибадет(тевхидул-улухије)
  3. Верување дека само Нему Му припаѓаат имињата и особеностите на совршенство(тевхидул есма ел сифат)

Затоа човек неможе да биде верник во Аллах џ.ш. се додека не верува дека Тој е Господар на се дека друг Господар нема ; дека само Тој е Бог и дека само Тој може да се обожува и дека Тој е потполно совршен во своите својства и имиња и дека никој друг не е совршен и потполн.

Овие се трите врста на тевхид(едноштво) кои влегуваат во значење на името на Аллах џ.ш.

Од книгата „Иман“ др. Мухаммед Нуајм Јасин

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.