Оние кои што несудат/владеат по она што Аллах го објавил

Ебу Џафер ел Табери рхм вели:

По мене најточен став од наведените е ставот наа оние кои тврдат дека овие ајети се однесуваат на неверниците од ехлу китабиите, бидејќи ајетите пред спомнатите ајети со ајетите после нив, сите говорат за ехлу китабиите, и тие се цел во нив. Наведените ајети се во склоп на говор за нив, така што е побитно овие ајети да се однесуваат на нив.

 

Ебу џафер Мухаммед б.Џерир Ел-Табери рхм.

Ебу џафер рхм. вели:„ Кој ќе сокрие Аллахов пропис, кој Тој го објавил во книгата, како потоа неговите робови би се владееле /суделе – па човекот го сокриие и владее по нешто друго како што работеа евреите по прашање на два оженети блудника, т.е. би ги попариле со жешка вода , скривајќи го прописот на каменување наменет за нив, или што би пресудиле во крварина на некого потполна крварина , а некого половина, , за некои важела одмаздата-кисас, а за некого крварина,а Аллах им дал правни прописи за сите нив во Тората:„тие се неверници“ , и ова се однесува на оние кои не се владееле со со она што Аллах им го пропишал во Неговата книга, туку го промениле Неговиот суд, и ја сокриле вистината која што Тој ја објавил во книгата ; тие се неверници- тие кои што ја сокриле вистината и право кое им било обврска да го шират и да им го укажуваат на луѓето, и да им ги предочуваат другите прописи, како по нив би суделе заради незначителна сума на пари кои ги земаат од нив.

Самите толкувачи на Куранот се разидуваат во разбирањето на поимот на неверство спомнат во овие ајети .

1.Овие ајети се однесуваат на евреите:

Некои од нив сметаат како и ние дека се однесуваат на евреите кои ја искривуваа Аллаховата Книга и го менувале прописот.

12027.Ибнул Веки пренесува од Муавија, а тој од Ел Еамеша , а тој од Абдуллах Муррет , атој од Берра б. Азиб, а тој од Пратеникот а.с. дека кажал:

Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се неверници.(ел маида,44)

Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се насилници(ил маида ,45)

Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се грешници(ел маида,47)

Дека сите три ајета се однесуваат на неверниците.

 1. 12028. Мусенна пренесува од Исак, а тој од Мухаммед б. Ел касим , а тој од Ебу Хајан кој пренесува од Ебу Салих следново: Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се неверници.(ел маида,44)

Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се насилници(ил маида ,45)

Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се грешници(ел маида,47)

-ниедниот од овие ајети не се однесува на муслиманите туку на неверниците.

12029.Ибн Веки од Убеј овој од Ебу Хајјан овој од Дахак следно:

Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се неверници.(ел маида,44)

Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се насилници(ил маида ,45)

Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се грешници(ел маида,47)

– овие ајети се објавеи по повод на следбениците на книгата христијани и евреи.

12030.Мухаммед б.Абдул Ала од Мутемер б. Сулејман кој приповеда дека чул од Имаран б. Худејр кој вели:На Ебу меџлис му дојдоја некои луѓе од племето Бену Амр и го прашаа: Ебу меџлис што велиш за зборовите на Аллах џ.ш.:

Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се неверници.(ел маида,44) дали се вистина? Тој кажа –да.

Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се насилници(ил маида ,45) дали се вистина? Тој кажа –да.

Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се грешници(ел маида,47) дали се вистина? Тој кажа –да.

Тие кажаа судат ли овие владари по она што Аллах го објавил?

Тој кажа:

Во прашање е верата која ја исповедаат и застапуваат, кон која повикуваат, а доколку испуштат нешто од таа вера јаснои им е дека починиле грев.

Тие кажаа: Не, се колнеме во Аллах ти правиш разлика. Тој кажа:

Дали вие сте поважни од овој (ајет ,вера) од мене ?

Јас не мислам така, а ако вие мислите така, тогаш немојте да бидете неподносливи.Овие ајети се објавени по повод на евреите,христијаните, идолопоклониците и сличните на нив.

12031.

Мусенна пренесува од Хаџаџ , а тој од Хаммад, а тој од Имран б. Худејр кој вели: На Eбу меџлис му дојдоа неколку ибадии/хариџии, па му кажаа:

Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се неверници.(ел маида,44)

Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се насилници(ил маида ,45)

Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се грешници(ел маида,47)

Ебу меџлис кажа:Тие (се мисли на емирите) постапуваат онака како постапуваат но знаат дека тоа е грев!Овој ајет е објавен поради евреите и христијаните.Му кажаа: Се колнеме во Аллах ти го знаеш тоа што ние го знаеме –но ти им се плшиш.

Тој кажа?Дали вие сте повеќе битни на овој (ајет , вера) од нас? Што се однесува до нас ние не го знаеме тоа што вие го знаете!Кажаа: Вие тоа добро го знаете, но вас од спроведување на овој пропис ве спречува само стравот од нив!

12032.

Ибн Бешар пренесува од Абдурахман,тој од Суфјан, тој од Ибн Векиа,тој од Увејја, тој од Суфијан, а он од хабиб, он од Ебу бахтери кој пренесува од Хузејфе р.а. дека по прашањето на ајетот:„

Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се нецверници(ел маида,47)

-кажал:Да вашите браќа израелќаните- вам ви припаѓа секоја сласт, а на нив сета горчливост;во се ќе се поведувате по нивните стапки.

12033 Ибн Веки приповеда од Убеј, а тој од Ебу Хајјан, кој пренесува од Дахак следно: Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се грешници-насилници-неверници се објавени по повод христијаните и евреите.(ехлул китаб)

Истото го пренесува и Хузејфа р.а. преку Ханад, а и во друго предание преку Хасан Јахја.

Истото се пренесува од Икриме рхм. дека се однесуваат за христијаните и евреите.

Бишр б. Муаз вели: Језид ни ренесе од Сеид а тој од Катаде дека овие ајети се објавени поради убиениот евреј кој бил еден од нив.

Касим пренесува од Хусејн, а тој од Хаџаџ , а тој од Ибн Џурејџ а тој од Икриме дека ајетите се објавени по повод христијаните и евреите кои ја напуштиле Аллаховата книга и нејзините прописи.

Касим пренесува од Хусејн , а тој од ебу Муавија, а тој од Емаш, од Абдулах б.Мурет, а он Берра б.Азиб дека кажал:

Кај пратеникот а.с. бил донесен некој евреј кој бил попарен и бичуван.Ги повика , таква ли е казната за блудникот кај вас?

Кажаа ,да.Потоа повика еден од нивните учени , па кажа: Те проколнувам во името на Аллах-Оној кој го објавил Тевратот на Муса-дали е ваква казната во вашата книга?

Кажа –Не,а да не ме ни заколнеше не би ти ни кажал. Казната за блуд според нашата книга е каменување , но блудот толку се раширил помеѓу нашите големци , и кога некој таков би згрешил ние би го оставиле., но ако би згрешила личност без углед би ја казниле. Кажавме:Дојдете да се собереме околу една казна – парење со вода и бичување наместо со каменување.

Тогаш Пратеникот а.с. кажа:„Јас прв ќе ја оживеам твојата наредба кои тие ја умртвиле!“

Тогаш нареди да таа особа се каменува , што беше и сторено.

Потоа Аллах џ.ш. објавил:

5/41. О Пратенику, нека не те загрижува тоа што неверувањето брзо го покажуваат оние кои со устите свои говорат: „Веруваме!”, а со срцето не веруваат, и евреите кои измислотини(ици) многу слушаат и кои туѓите зборови радо ги прифаќаат, а кај тебе не доаѓаат, кои смислата на зборовите од местата нивни ги извртуваат и говорат: „Ако вака ви се пресуди, тогаш прифатете (сложете се на тоа), а ако не ви се пресуди, тогаш не прифаќајте!” А оној кого Аллах сака во заблудата негова да го остави, ти Аллаховата наклонетост неможеш никако да му ја осигураш. Тоа се оние чии срца Аллах не сака да ги очисти; нив на овој свет ги чека понижување, а на оној свет страдање големо.

 1. Тие многу лаги слушаат и радо она што е забрането јадат; па ако ти дојдат, ти пресуди им или окрени се од нив; ако се окренеш од нив, тие нималку неможат да ти наштетат. А ако им судиш, пресуди им праведно бидејќи Аллах ги сака праведните.
 2. А откаде тоа да ти бараат тие да им судиш кога го имаат Тевратот, во кој има Аллахови прописи? Тие и по пресудата твоја не би биле задоволни бидејќи не се (никакви) верници.
 3. Ние го објавивме Тевратот, во кој е упатството и светлината. Според него евреите им судеа на веровесниците, кои беа на Аллах послушни и честити луѓе, и учени, од кои е барано да ја чуваат Аллаховата книга, и тие над неа бдееа. Затоа, кога ќе судите, не плашете сé од луѓето, туку плашете сé од Мене, и не заменувајте ги зборовите Мои за нешто што малку вреди! А оние кои не судат според она што Аллах го објавил, тие се вистински неверници.
 4. Ние во него им пропишавме: глава за глава, и око за око, и нос за нос, и уво за уво, и заб за заб, а раните треба да се возвратат. А оној кој од одмазда ќе се откаже, ќе му биде тоа искупување(откуп) од гревовите. Оние кои не судат според она што Аллах го објавил се вистински насилници.

Т.е. неверници…

12040

Јунус б. Абдул е Ала вели: Не извести Ибнул Вехб кој пренесува од Ибн Зејд во коментарот на ајетот: Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се неверници.(ел маида,44)

-вели: „Кој ќе владее/суди според списите кои со своја рака се пишувани, и ќе ја остави Аллаховата Книга, и ќе тврди дека тие списи се од Аллах- таквиот станал неверник!“

12041– Хамад приповеда од Ебу Муавија, а тој од Емаш, а тој од Абдуллах б. Мурет, а тој од Бера Азиб, а тј од Пратеникот а.с. какко и претходното предание од Касим, а тој од Хасан кој додава: „Кажавме: Дојдете да се собереме околу нешто што ќе важи за угледниците како и за неугледниците-па се сложивме со попарување со жешка вода и бичување наместо со каменување.“ а останатиот дел од хадисот е кај Касим.

12042 Ребиа пренесува од Ибн Вехб, а тој од Ебу Зунада, кој пренесува од неговиот татко следно : Бевме кај Убејдуллах б. Абдуллах б. Утбеб Месуд кога бил спомнат ајетот:

Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се неверници.(ел маида,44)

Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се насилници(ил маида ,45)

Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се грешници(ел маида,47)

па Убејдуллах кажа дека многу луѓе погрешно ги разбираат и толкуваат овие ајети кои се објавени по повод двете племиња еврејски Курејз и Надир, поради војната на едното против другото племе и го победило и пред доаѓањето на Пратеникот а.с. во Медина…Се слоија да Мухаммед а.с. им пресуди во спорот.Подоцна поугледното племе се пишмани па се исплаши да нема Пратеникот а.с. нема да им ја даде дуплата крварина која ја земааа од помалку угледното племе.поради тоа едното племе испратило свој човек –мунафик на кој му кажаа: Извести не за ставот на Мухаммед , ако ни даде тоа што ќе го посакааме тогаш ќе го земеме за судија, а ако не ни го даде тоа што го сакаме, тогаш нема да го прифатиме за судија.Мунафикот замина кај Пратеникот а.с., но Аллах го извести својот Пратеник за мунафикот и за сето останато.

Убејдуллах каажа: Аллах по овод нив објавил :

5/41. О Пратенику, нека не те загрижува тоа што неверувањето брзо го покажуваат оние кои со устите свои говорат: „Веруваме!”, а со срцето не веруваат, и евреите кои измислотини(ици) многу слушаат и кои туѓите зборови радо ги прифаќаат, а кај тебе не доаѓаат, кои смислата на зборовите од местата нивни ги извртуваат и говорат: „Ако вака ви се пресуди, тогаш прифатете (сложете се на тоа), а ако не ви се пресуди, тогаш не прифаќајте!” А оној кого Аллах сака во заблудата негова да го остави, ти Аллаховата наклонетост неможеш никако да му ја осигураш. Тоа се оние чии срца Аллах не сака да ги очисти; нив на овој свет ги чека понижување, а на оној свет страдање големо.

 1. Тие многу лаги слушаат и радо она што е забрането јадат; па ако ти дојдат, ти пресуди им или окрени се од нив; ако се окренеш од нив, тие нималку неможат да ти наштетат. А ако им судиш, пресуди им праведно бидејќи Аллах ги сака праведните.
 2. А откаде тоа да ти бараат тие да им судиш кога го имаат Тевратот, во кој има Аллахови прописи? Тие и по пресудата твоја не би биле задоволни бидејќи не се (никакви) верници.
 3. Ние го објавивме Тевратот, во кој е упатството и светлината. Според него евреите им судеа на веровесниците, кои беа на Аллах послушни и честити луѓе, и учени, од кои е барано да ја чуваат Аллаховата книга, и тие над неа бдееа. Затоа, кога ќе судите, не плашете сé од луѓето, туку плашете сé од Мене, и не заменувајте ги зборовите Мои за нешто што малку вреди! А оние кои не судат според она што Аллах го објавил, тие се вистински неверници.
 4. Ние во него им пропишавме: глава за глава, и око за око, и нос за нос, и уво за уво, и заб за заб, а раните треба да се возвратат. А оној кој од одмазда ќе се откаже, ќе му биде тоа искупување(откуп) од гревовите. Оние кои не судат според она што Аллах го објавил се вистински насилници.
 5. По нив, го испративме Иса, синот Мерјемин, кој го признаваше Тевратот пред него објавен, а нему му дадовме Инџил, во кој имаше упатство и светлина, и да го потврди Тевратот, пред него објавен, во кој исто така имаше упатство и поука за оние кои од Аллах се плашеа,
 6. и на следбениците на Инџилот им наредивме да судат според она што Аллах го објавил во него. Оние кои не судеа според она што Аллах го објавил – се вистински грешници.

…Убејдулах ги проучи сите овие ајети , ги протолкува онака поради што беа објавени се додека не заврши. Потоа кажа:

„Овие ајети алудираат на евреите и по повод нив е објавен наведениот опис.“

2.Под неверници се мисли на муслимани, под насилници се мисли на евреите и под грешници се мисли на христијани.

12043-Ибн Векиа пренесува од Убејј, а тој од Зекеријаа, а тој од Амир кој вели :

„Оние кои несудат спрема она што Аллах го објавил-тие се неверници“- се мисли на муслиманите, додека

Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се насилници(ил маида ,45) – се мисли на евреите,а

Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се грешници(ел маида,47) се мисли на христијаните.

Истото се пренесува од Шаби во неколку други преданија.

3.Спомнатите ајети се однесуваат на:

„куфр дуне куфр“ – неверство од пониско неверство

„зулум дуне зулум“ –насилство со помало насилство

„фиск дуне фиск“ – грев со понизок грев.

12052-Мухаммед б. Бешар пренесува од Абдурахман, а тој од Суфијан, а тој од Ибн Џурејџ, а тој од Ата рхм. Дека кажал:

Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се неверници(ил маида) – се мисли на „куфр дуне куфр“ – неверство од пониско неверство

Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се грешници(ел маида,) се мисли на „фиск дуне фиск“ – грев со понизок грев

Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се насилници(ил маида ,45) – се мисли на „зулум дуне зулум “ – насилство од пониско насилство.

Од Ата се пренесуваат уште од неколку преданија за истово.

Додека Тавус вели за Оние кои што несудат/владеат по што Аллах го објавил- тие се неверници(ил маида ,) – се мисли на „куфр дуне куфр“ – не е во прашање неверство кое го вадат човек од исламот.

Истото Тавус го пренесува од Ибн Абас кој што додава дека :„ Во прашање е неверство, но тоа неверство не од типот на неверство во Аллах, Неговите мелеци, Неговите книги и Неговите Пратеници.

Ова го повторува Ибн Абас на неколку места.

 1. Овие ајети се објавени поради следбениците на книгата, но се однесуваат на сите луѓе-муслимани и неверници.

12062- Хасан б.Јахја пренесува од Абдуррезак, а тој од Севри, а тој од Менсур, а тој од Ибрахим кој вели:

Овие ајети се објавени по повод на евреите, но Аллах џ.ш. е задоволен со овие ајети и по овој Уммет!“

Тоа го пребесува и Хасан, и Ибн Месуд говори воопштено за неверството.Судди вели:

Кој намерно го остава чинејќи насилство врз друг, а знае таа особа е неверник.

5.Тие кои што не владеат по она што Аллах го објавил негирајќи го се неверници, додека се насилници и грешници доколку го признават но не се придржуваат.

Ова се пренесува од Ибн Абас кој вели во преданието преку Абдуллах б. Салих:

„Тие што не владеат према она што Аллах го објавил –тие се неверници“

Т.е. доколку порекнат и го занегираат она што Аллах го објавил – станал неверник.

Додека оној што ќе го потврди , а не се владе во склад с тоа тој е:залим/насилник, фасик/грешник.

За на крај:

Ебу Џафер ел Табери рхм вели:

По мене најточен став од наведените е ставот наа оние кои тврдат дека овие ајети се однесуваат на неверниците од ехлу китабиите, бидејќи ајетите пред спомнатите ајети со ајетите после нив, сите говорат за ехлу китабиите, и тие се цел во нив. Наведените ајети се во склоп на говор за нив, така што е побитно овие ајети да се однесуваат на нив.

Ако некој каже: Аллах џ.ш. со јазички склоп ги опфатил сите оние кои не се владеат и не судат по тоа што го објавил- па врз основа на што го тврдиш тоа дека тие ајети се однесуваат на одредена група покрај останатите?

Ќе биде кажано: Аллах ги опфатил со јазички смисол луѓето кои ги негирале прописите кои Тој ги објавил во Својатта Книга, па не известил дека тие оставајќи го Неговиот пропис на начин на кој го оставиле-станале неверници. Исто ќе важи и за сите останати кои судат- но не во склад со она што Аллах џ.ш. Го објавил- негирајќи го и порекнувајќи го; бидејќи таквиот е неверник во Аллах, како што и Ибн Абас р.а. кажал- негирањето на Аллаховиот пропис откако некој го сознал дека е објавен во Аллаховата Книга, е исто како кога човек ќе занегира пратеништво на Пратеник откако ќе се сознае дека е Аллахов Пратеник.

Погледни Тефсир Табери 4/592-597

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.